Regulamin konkursu

RHINO BUSINESS CHALLENGE 2020

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „RHINO BUSINESS CHALLENGE”, (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of Events II sp. z o.o. w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7/25A 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 577106, REGON: 362709548, NIP: 5223040588.
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zgłosić się do Konkursu za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku, którzy w okresie trwania Konkursu poprawnie wypełnią formularz konkursowy oraz spełnią pozostałe warunki wymagane „Regulaminem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Organizatora.
§3 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z poprawnym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://successstories.pl/konkurs-rhino-business-challenge oraz akceptacją regulaminu Konkursu.

2. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.

3. Uczestnik może zostać zgłoszony do Konkursu osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem zgody Uczestnika, który musi potwierdzić chęć udziału w Konkursie. W tym celu Organizator skontaktuje się ze zgłoszonym Uczestnikiem.

4. Zgłoszenie uważa się za ważne w momencie, gdy wszystkie dane zostały zamieszczone poprawnie tj.
– Imię i nazwisko
– Firma
– NIP
– E-mail
– Nr telefonu
– Link do portali społecznościowych (Facebook lub Instagram/ lub jedno i drugie)
– Opis uczestnika: odpowiedzi na pytania konkursowe.
– 3 zdjęcia dobrej jakości, o minimalnym rozmiarze 1920x1080px
– akceptacja zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursowych
– akceptacja zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika do promocji Konkursu i wydarzenia Success Stories Congress

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia.

6. W przypadku niewystarczającego materiału weryfikacyjnego, Organizator może poprosić o przesłanie dodatkowych fotografii i wyjaśnień.

7. Uczestnicy będą zobowiązani do systematycznego dostarczania dodatkowych informacji/ materiałów wskazanych przez Organizatora.

§4 OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów, przebiegających w następujący sposób:
1. Etap I: Głosowanie internetowe
2. Etap II: Wyłonienie przez kapitułę 3 finalistów
3. Etap III: Głosowanie internetowe i wyłonienie zwycięzcy
2. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane od 3 lutego 2020 r. od godz. 00:00:01 do 23 lutego 2020 r. do godz. 23:59:59 włącznie.

3. Udział Uczestników w pierwszym etapie Konkursu musi być poprzedzony wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz akceptacją regulaminu dostępne na stronie https://successstories.pl/regulamin-konkursu/

4. Udział Uczestników w kolejnych etapach Konkursu musi być poprzedzony ich udziałem w etapie poprzednim.

5. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu i wyłonienie 10 Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu, zostanie dokonane przez fanów zgłoszonych Uczestników w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta zostanie udostępniona na stronie: https://successstories.pl/http:/ss.erizo.pl/konkurs-rhino-business-challenge/(zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 2 marca o godz. 00:00:01 do 22 marca 2020 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Każdy może oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia z tym samym nr IP. Zebrane głosy fanów na poszczególnych Uczestników będą sumowane i zadecydują o wyborze 10 Uczestników z największą liczbą głosów, którzy przejdą do kolejnego etapu.

6. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu i wyłonienie 3 Finalistów którzy zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu, spośród 10 Uczestników z uzyskaną największą liczbą głosów, zostanie dokonane przez Kapitułę Konkursu. W składzie Kapituły Konkursu zasiada 7 osób. Skład Kapituły Konkursu z ważnych przyczyn może ulec zmianie, o czym informacja zostanie opublikowana w Zakładce Konkursowej.

7. Rozstrzygnięcie trzeciego etapu Konkursu i wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane wyłącznie przez fanów Uczestników w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta internetowa zostanie udostępniona na stronie: https://successstories.pl/http:/ss.erizo.pl/konkurs-rhino-business-challenge (zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 26 marca o godz. 00:00:01 do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Każdy może oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia z tym samym nr IP. O zwycięstwie decyduje sumaryczna liczba oddanych głosów na danego Uczestnika z ankiety internetowej. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu obędzie się w dniu 16 kwietnia 2020r. Podczas relacji live udostępnionej na stronie Success Stories Congress na Facebooku o godzinie 15:00:00. Z ważnych przyczyn godzina ogłoszenia Zwycięzcy może ulec zmianie, o czym informacja zostanie przekazana Uczestnikom w dniu Konferencji.

8. Każdy z Finalistów (3 Uczestników), który zakwalifikował się do trzeciego etapu Konkursu otrzymuje od Organizatora zaproszenie na Success Stories Congress odbywający się w dniu 9 maja 2020 w Hotelu Marriott w Warszawie.

§5 NAGRODY
1. Organizator przyznaje Zwycięzcy Konkursu następujące nagrody: Statuetkę Success Stories Congress oraz dyplom, artykuł prezentujący markę Zwycięzcy w Konkursie wraz ze zdjęciami opublikowany na stronie internetowej https://successstories.pl/aktualnosci/ post informujący o Zwycięstwie w social mediach Success Stories Congress, paczkę nagród rzeczowych ufundowanych przez Partnerów Konkursu oraz prawo do posługiwania się emblematem konkursowym z oznaczeniem roku 2020.

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie materiały (zdjęcia, opisy itp.), których autorem jest zgłaszający lub do których przysługują mu odpowiednie prawa majątkowe do wykorzystania tych utworów w ramach Konkursu. Za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej wskutek wykorzystania w konkursie przedmiotu tych praw bez jej zgody wyłączną odpowiedzialność ponosi zgłaszający, który tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udziela licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora https://successstories.pl Zgoda udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

§8 INFORMACJE O KONKURSIE
1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Zakładce Konkursowej, przynajmniej do dnia wręczenia nagród.

2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej https://successstories.pl mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§9 DANE OSOBOWE
Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu:
1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym grupom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem
roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
6. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
• osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
• kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Organizator nie potrzebują już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.
7. Przekazane Organizatorowi dane osobowe osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wysłanie formularza zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej skuteczności opublikowania w Zakładce Konkursowej przyszłość i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o Uczestniku i pracy konkursowej, celem prawidłowej realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy i nagrodzonym projekcie.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.

6. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na adres e-mail: successstories@icevents.pl; rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.